คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การสำรวจโรคและจัดทำรหัสดีเอ็นเอบาร์โค้ดของราสนิมสาเหตุโรคพืช
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การสำรวจโรคและจัดทำรหัสดีเอ็นเอบาร์โค้ดของราสนิมสาเหตุโรคพืช
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว, มะโนรัตน์ สุดสงวน และสุทธิณี ลิขิตตระกูลรุ่ง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1

          เก็บตัวอย่างของพืชที่แสดงอาการของโรคราสนิม ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 จากจังหวัด เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เพชรบุรี กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยโสธร และชัยภูมิ จำนวน 22 ตัวอย่าง ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สกัดและเพิ่มปริมาณของ DNA ตำแหน่ง ITS ของราสนิม จำนวน 2 ไอโซเลท จากตัวอย่างใบสัก และใบเบญจมาศ ทำการวิเคราะห์ และตรวจสอบลำดับนิวคลีโอไทด์ พบว่าคือ Olivea tectonae และ Puccinia horiana