คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อจำแนกเชื้อรา Trichoderma asperellum T. harzianum
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อจำแนกเชื้อรา Trichoderma asperellum T. harzianum และ T. viride
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว, มะโนรัตน์ สุดสงวน และสุทธิณี ลิขิตตระกูลรุ่ง
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

          รวบรวมข้อมูลและตัวอย่างของเชื้อรา Trichoderma ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560 ได้ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ 2 ตัวอย่าง และตัวอย่างของรา Trichoderma spp. จำนวน 3 ไอโซเลท รวมเป็น 5 ไอโซเลท ทำสกัดและเพิ่มปริมาณของ DNA เป้าหมาย ตำแหน่ง LSU TEF1 และ ITS ของรา Trichoderma จำนวน 3 ไอโซเลท เมื่อทำการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์เบื้องต้นพบว่า ทั้งสามไอโซเลทจัดอยู่ในกลุ่มของ T. asperellum s.l.