คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การผลิตแอนติบอดีของเชื้อไวรัส Watermelon silver mottle virus (WSMoV) ในระบบเซลล์แบคที
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การผลิตแอนติบอดีของเชื้อไวรัส Watermelon silver mottle virus (WSMoV) ในระบบเซลล์แบคทีเรีย
กาญจนา วาระวิชะนี และแสนชัย คำหล้า
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

    สำรวจตัวอย่างในแปลงปลูกพื้นภาคตะวันออกเฉียงรวม 2 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา และจ.ขอนแก่น ได้ตัวอย่างใบและผลแตงโมจำนวนรวม 30 ตัวอย่าง จากลักษณะอาการเนื้อใบไหม้เนื้อเยื่อผลแผลที่นูนไหม้ดำ และแห้งเป็นสะเก็ดสีน้ำตาลเข้ม และพบแมลงศัตรูพืชและเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสดังกล่าวจากแปลงปลูกที่ทำการสำรวจ จากผลการตรวจหาเชื้อไวรัส WSMoV ด้วยเทคนิค DAS-ELISA (Agdia) ตรวจพบเพียง 5 ตัวอย่าง นำมาตรวจสอบผลด้วยเทคนิค RT-PCR พบว่าทั้ง 5 ตัวอย่างแสดงแถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 800 bp จากคู่ไพร์เมอร์ที่ออกแบบจากส่วน nucleocapsid protein เท่านั้น ดังนั้น ในปี 2561 จำเป็นต้องออกแบบไพร์เมอร์คู่ใหม่จากส่วนยีน nonstructural protein เพื่อใช้เป็นทางเลือกในขั้นตอนการผลิตโปรตีนที่เป็นแอนติเจนสำหรับนำไปผลิตแอนติบอดีต่อไป