คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อตรวจสอบแบคทีเรีย B. gladioli pv.
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อตรวจสอบแบคทีเรีย Burkholderia gladioli pv. gladioli
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, ทัศนาพร ทัศคร และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การผลิตแอนติเซรั่มของแบคทีเรีย B. gladioli pv. gladioli เพื่อใช้ผลิตชุดตรวจสอบ Lateral flow test strip โดยการสกัดโปรตีนจากแบคทีเรีย Burkholderia gladioli pv. gladioli เพื่อใช้เป็นแอนติเจน นำแอนติเจนบริสุทธิ์พร้อมที่จะฉีดกระต่าย ฉีดแอนติเจนเข้าไปในกระต่ายเพื่อผลิตแอนติซีรัม โดยฉีดกระต่ายจำนวน 4 ครั้ง เจาะเลือดกระต่ายทุกอาทิตย์จำนวน 4 ครั้ง นำเลือดกระต่ายมาแยกเอาแอนติซีรั่มโดยแยกเฉพาะน้ำเหลืองทิ้งเม็ดเลือดแดง ได้แอนติซีรั่มจำนวน 30 ml นำแอนติซีรั่มมาทดสอบค่า titer ที่มีค่า titer 1 : 15000 ทดสอบความเฉพาะเจาะจงกับเชื้อแบคทีเรีย B. gladioli pv. gladioli พบว่ามีความเฉพาะเจาะจงต่อแบคทีเรีย B. gladioli pv. gladioli