คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การตรวจแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus จากหัวพันธุ์มันฝรั่ง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การตรวจแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus จากหัวพันธุ์มันฝรั่งนำเข้าโดยเทคนิค Real time PCR
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, รุ่งนภา ทองเคร็ง และชลธิชา รักใคร่
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          แบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus สาเหตุโรคเน่าวงแหวน (Bacterial Ring Rot disease) ของมันฝรั่งเป็นแบคทีเรียที่ทำความเสียหายให้กับระบบการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในหลายๆ ประเทศ ประเทศไทยนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการบริโภคและใช้เพาะปลูกเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีศัตรูพืชกักกันติดเข้ามากับหัวพันธุ์มันฝรั่ง แบคทีเรีย C. michiganensis subsp. sepedonicus เป็นศัตรูพืชกักกันที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง จึงจำเป็นต้องระมัดระวังการเข้ามาของแบคทีเรีย C. michiganensis subsp. sepedonicus การหาวิธีการตรวจสอบวินิจฉัยแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชที่มีประสิทธิภาพเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้สำหรับป้องกันการเข้ามาของศัตรูพืชที่อาจติดมากับสินค้าเกษตร การทดลองนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาวิธีการตรวจหาแบคทีเรีย C. michiganensis subsp. sepedonicus โดยวิธี real time PCR ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและความแม่นยำสูง โดยออกแบบไพรเมอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย C. michiganensis subsp. sepedonicus จากยีน16S ribosomal RNA gene ส่วน 16S-23S ribosomal RNA intergenic spacer ยีนที่นำมาออกแบบไพรเมอร์คือยีน16S ribosomal RNA gene ส่วน 16S-23S ribosomal RNA intergenic spacer โดยได้ไพรเมอร์

          อยู่ในระหว่างการนำเข้าเชื้อแบคทีเรีย C. michiganensis subsp. nebraskensis จึงยังไม่สามารถสกัด DNA จากแบคทีเรีย C. michiganensis subsp. nebraskensis เพื่อนำมาเป็น DNA positive control