คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ในการควบคุมหนอนห่อใบข้าว C. medinalis
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ในการควบคุมหนอนห่อใบข้าว Cnaphalocrocis medinalis Guenee
อิศเรส เทียนทัด, อนุสรณ์ พงษ์มี และนันทนัช พินศรี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

        ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (Bta), B. thuringiensis subsp. kurstaki (Btk) และ fipronil 5% SC ในห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โดยนำหนอนห่อใบข้าวมาเลี้ยงขยายให้ได้ปริมาณมากเพียงพอต่อการทดลอง คัดหนอนทดลองโดยให้อยู่ในวัยเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จากนั้นนำใบข้าวมาชุบสารทดลองตามกรรมวิธีต่างๆ โดยใช้วิธี leaf dipping ทิ้งไว้ให้สารทดลองแห้ง แล้วปล่อยหนอนลงในพืชทดสอบ ใช้หนอนทดลองซ้ำละ 10 ตัว ตรวจนับการตายของหนอนทุก 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน ผลการทดลองพบว่าในวันที่ 7 กรรมวิธี Bta อัตรา 40, 60, 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร Btk อัตรา 40, 60, 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ fipronil 5% SC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีควบคุม มีเปอร์เซนต์การตายของหนอน 92.5, 92.5, 95, 95, 95, 100, 90 และ 0 ตัว ตามลำดับ และเนื่องจากไม่มีการระบาดของหนอนห่อใบข้าวในธรรมชาติในปี 2559 และปี 2560 ไม่สามารถทำการทดลองในสภาพไร่ได้