คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาประสิทธิภาพของพืชคาโลโปโกเนียม ซีรูเลียมต่อการควบคุมหญ้าคา
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การศึกษาประสิทธิภาพของพืชคาโลโปโกเนียม ซีรูเลียมต่อการควบคุมหญ้าคา
คมสัน นครศรี, ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย, จรัญญา ปิ่นสุภา, ทิพยดารุณี สิทธินาม
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          การศึกษาประสิทธิภาพของพืชคาโลโปโกเนียม ซีรูเลียม ต่อการควบคุมหญ้าคา วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 6 กรรมวิธี 4 ซ้ำ ประกอบด้วย จำนวนต้นของถั่วซีรูเลียม 1, 2, 3 และ 4 ต้นต่อตารางเมตร วิธีตัดวัชพืชและไม่ปลูกถั่วซีรูเลียม ทำการทดลองระหว่างเดือนมกราคม 2554 ถึงมกราคม 2555 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าหลังการปลูก C. caeruleum 1-3 เดือน ถั่ว C. Caeruleum มีความสามารถในการแข่งขันกับหญ้าคาน้อยมาก มีศักยภาพในการคลุมพื้นที่ประเมินด้วยสายตาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 10 % และที่ 4-6 เดือนหลังปลูก ถั่ว C. caeruleum เริ่มมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น มีเปอร์เซ็นต์การคลุมพื้นที่ประมาณ 20 % มีการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น มีจำนวนกิ่งเฉลี่ย 2-2.3 กิ่งต่อต้น และมีความสูงเฉลี่ย 132.3-156.5 เซนติเมตร เมื่อเข้าสู่ระยะ 6 เดือนหลังปลูก การเจริญเติบโตของถั่ว C. Caeruleum เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันกันกับหญ้าคาสังเกตได้จากช่วงแรกถั่ว C. Caeruleum จะเลื้อยตามพื้นดิน เมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มที่จะเกาะต้นหญ้าคาให้ล้มลง ในกรรมวิธีที่มีจำนวนต้นถั่ว C. Caeruleum ที่ 3 และ 4 ต้นต่อตารางเมตร มีการแข่งขันสูงที่สุด