คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมธูปฤาษี
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมธูปฤาษี
คมสัน นครศรี, ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ และจรัญญา ปิ่นสุภา
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมธูปฤาษี ในสภาพเรือนทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบ split plot in RCB มี 4 ซ้ำ มีปัจจัยที่ 1 เป็นการพ่นในสภาพมีน้ำขังและไม่มีน้ำขัง ปัจจัยที่ 2 เป็นวิธีการกำจัดวัชพืช 8 กรรมวิธี คือ สาร 2,4-D, 2,4-D (+สารจับใบ), glyphosate, glufosinate ammonium, paraquat, triclopyr และ triclopyr (+สารจับใบ) อัตรา 240, 240 (+สารจับใบ), 240, 160, 120, 48 และ 48 กรัมai/ไร่ ตามลำดับ เปรียบเทียบกับวิธีไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชพบว่า ที่ระยะ 30 วันหลังพ่นสารกำจัดวัชพืช ทุกกรรมวิธีการพ่นสารกำจัดวัชพืช ทั้งสองปัจจัยการทดลองคือในสภาพน้ำขัง และในสภาพไม่มีน้ำขังมีผลทำให้ต้นธูปฤาษีตาย และการพ่นด้วยสาร paraquat dichloride, glyphosate และ 2,4-D + สารจับใบ ในสภาพไม่มีน้ำขัง มีผลทำให้ต้นธูปฤาษีตายเร็วที่สุด และยังไม่พบการฟื้นตัวของธูปฤาษี หลังจากพ่นสารกำจัดวัชพืช 60 วัน