คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus ทางสัณฐานวิทยาในไม้ประดับส่งออก
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus ทางสัณฐานวิทยาในไม้ประดับส่งออก
ธิติยา สารพัฒน์ และไตรเดช ข่ายทอง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


  ผลการตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในไม้ประดับเพื่อการส่งออกนี้ ระหว่างตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561 รวมทั้งสิ้นจำนวน 900 ตัวอย่าง พบไส้เดือนฝอย Radopholus 10 ตัวอย่าง ในการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ ไส้เดือนฝอย Radopholus ที่พบ ยังไม่สามารถระบุชนิดได้ เพราะยังต้องศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากยังมีหลายลักษณะที่ยังไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเกิดจากเทคนิคการเตรียมสไลด์ และการใช้กล้อง ซึ่งผู้วิจัยกำลังปรับปรุง เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ ส่วนการศึกษา Morphometric ยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากผู้วิจัยพบว่าค่าที่ได้จากการวัดตัวอย่าง โดยโปรแกรมการวัดขนาดมีความผิดปกติ ซึ่งอยู่ระหว่างการหาสาเหตุของความผิดปกติเพื่อปรับแก้ไข