คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของอีมาเมกตินเบนโซเอต (Emamectin benzoate) ในส้มเขียวหวาน
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของอีมาเมกตินเบนโซเอต (Emamectin benzoate) ในส้มเขียวหวาน เพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (ครั้งที่ 1-2)
พชร เมินหา, พรนภัส วิชานนะณานนท์, ศิริพันธ์ สมุทรศรี, มติมล แสงสว่าง และประชาธิปัตย์ พงษ์ภิญโญ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          การศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างของ emamectin benzoate ในตัวอย่างส้มเขียวหวาน ทำการทดลองแปลง 2 ครั้ง โดยแปลงที่ 1 และ 2 ทดลองในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงธันวาคม 2561 โดยมีระยะห่างกัน 30 กิโลเมตร แต่ละแปลงแบ่งเป็น 2 แปลงทดลองย่อย ได้แก่ แปลงทดลองที่ไม่พ่นวัตถุมีพิษ emamectin benzoate เป็นแปลงควบคุม (untreated) และแปลงทดลอง (treated) ที่พ่นวัตถุมีพิษ emamectin benzoate 1.92% w/v EC ในอัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และอัตราการใช้น้ำ 5 ลิตรต่อต้น พ่น 3 ครั้ง ทุกๆ 5 วัน สุ่มเก็บตัวอย่างส้มเขียวหวานที่ระยะเวลา 0, 3, 5, 7, 10, 14 และ 21 วันหลังจากการพ่นครั้งสุดท้าย เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้าง emamectin benzoate โดยวิธี QuEChERS ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Liquid hromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) พบว่าการวิเคราะห์ emamectin benzoate ใน ส้มเขียวหวานมีค่าปริมาณต่ำสุดของวิธีการวิเคราะห์ได้ (Limit Of Quantitation, LOQ) เท่ากับ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากแปลงทดลองจากการใช้สาร emamectin benzoate ในอัตราที่กำหนด พบว่าปริมาณสารพิษตกค้าง emamectin benzoate สูงที่สุด ที่ 0 วัน ในตัวอย่างส้มเขียวหวานหลังจากการพ่นสาร และปริมาณสารพิษตกค้างค่อยลดลงตามระยะ ส่วนแปลงควบคุมตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง emamectin benzoate สำหรับแปลงทดลองที่ 1 พบปริมาณสารพิษตกค้างเฉลี่ย 0.04, 0.02 และ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ที่ระยะเวลา 0, 1 และ 5 วันหลังการพ่น ตามลำดับ ที่ 7, 10, 14 และ 21 วันหลังการพ่นตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง แปลงทดลองที่ 2 พบปริมาณสารพิษตกค้างเฉลี่ย 0.04, 0.01 และ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ที่ระยะเวลา 0, 1 และ 5 วันหลังการพ่น ตามลำดับ ที่ 7, 10, 14 และ 21 วันหลังการพ่นตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง

คำหลัก: อีมาเมกติน เบนโซเอท ส้มเขียวหวาน