คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: พิสูจน์เอกลักษณ์ และสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารปรับปรุงดินชนิดปูนขาว
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
พิสูจน์เอกลักษณ์ และสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารปรับปรุงดินชนิดปูนขาว โดยเทคนิคอินฟาเรดย่านใกล้
สงกรานต์ มะลิสอน, ญาณธิชา จิตต์สะอาด, สุภา โพธิจันทร์, พจมาลย์ ภู่สาร, จิตติรัตน์ ชูชาติ และกัญฐณา คล้ายแก้ว
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          จากการพิสูจน์เอกลักษณ์ และหาสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารปรับปรุงดินชนิดปูนขาว โดยเทคนิคอินฟาเรดย่านใกล้ ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความรวดเร็วในการวิเคราะห์และไม่ทำลายตัวอย่าง เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดเกณฑ์เพื่อรองรับกฎหมายการควบคุมคุณภาพของสารปรับปรุงดินพบว่า สารปรับปรุงดินชนิดปูนขาว ปูนมาร์ล และโดโลไมท์ มีลักษณณะสเปกตรัมที่เป็นเอกลักษณ์ การจัดจำแนกโดยการจัดกลุ่ม (Cluster calibration) สมการปรับแต่ง (Pretreatments) แบบ Derivatives 1st Savitzky - Golay 9 Points (dg1) และ Normalization to Unit Length (nle) สามารถจัดจำแนกได้ดี ทำนายได้อย่างถูกต้องร้อยละ 100 สำหรับตัวอย่างสารปรับปรุงดินชนิดนั้นที่ไม่มีตัวอย่างปูนชนิดอื่นผสม ในขณะที่ตัวอย่างปูนผสม สามารถจำแนกได้หรือตรวจพบการผสมปูนชนิดอื่น ร้อยละ 40.7 ซึ่งพบว่า จำแนกได้ดีที่สุดในการผสมโดโลไมท์กับปูนมาร์ล ส่วนการผสมที่มีปูนขาวผสม
กับปูนชนิดอื่นจะจำแนกหรือตรวจพบการผสมได้น้อยลง

          การประเมินค่าทางเคมี ได้สมการที่ตอบสนองดีที่สุด ในรายการ CaO การปรับแต่งสมการ (Pretreatment) แบบ Sa3, ncl, db1 มีค่า r 0.93 ค่า SEC 2.46 และค่า SEP 2.40 รายการ CCE การปรับแต่งสมการ (Pretreatment) แบบ ds2 มีค่า r 0.90 ค่า SEC 3.21 และค่า SEP 2.57 รายการ pH การปรับแต่งสมการ (Pretreatment) แบบ db1 มีค่า r 0.82 ค่า SEC 0.04 และค่า SEP 0.04 การประเมินความแม่น (Accuracy) จากการประเมินทางสถิติ t-test paired two sample for mean พบว่า มีค่า 0.15, -0.68 และ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า t จากตาราง (tcrit) การคำนวณ %Recovery รายการ CaO มีค่า 92.10 – 109.23 รายการ CCE มีค่า 94.48 – 109.06 รายการ pH มีค่า Absolute difference 0.01 –  0.11 และการประเมินความเที่ยง (Precision) จาก %RSD พบว่า มีค่า 0.01 – 0.86 และ 0.04 – 1.18 ในรายการ CaO CCE การประเมินค่าทางเคมีแสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์ด้วยวิธี NIRS สามารถวิเคราะห์หาปริมาณ CaO CCE และ pH ในตัวอย่าง ปูนขาวได้อย่างแม่นยำ และมีความเที่ยง

คำหลัก: ปูนขาว สารปรับปรุงดิน เทคนิคอินฟาเรดย่านใกล้