คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับหัวพันธุ์มันฝรั่งนำเข้าจากต่างประเทศ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับหัวพันธุ์มันฝรั่งนำเข้าจากต่างประเทศ
ปรียพรรณ พงศาพิชณ์, วันเพ็ญ ศรีชาติ และวานิช คำพานิช
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         ในปี 2554 ประเทศไทยนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากต่างประเทศทั้งหมด 50 ครั้ง น้ำหนักรวม 4,445 ตัน สุ่มตัวอย่างหัวพันธุ์มันฝรั่งที่นำเข้าทั้งหมด 28 ครั้งๆ ละ 600 หัว ตรวจพบศัตรูพืชกักกันโรค powdery scab (Spongospora subterranea) 8 ครั้ง เกินเงื่อนไขที่กำหนดดำเนินมาตรการปฏิเสธการนำเข้า 4 ครั้ง พบเชื้อ PVY กับหัวพันธุ์มันฝรั่งที่นำเข้าจากออสเตรเลีย 5 ครั้ง เกินเงื่อนไขที่กำหนด ดำเนินมาตรการเผาทำลาย 1 ครั้ง พบโรค common scab (Streptomyces sp.) กับหัวพันธุมันฝรั่งที่นำเข้าจากสก็อตแลนด์ 2 ครั้งและจากเนเธอร์แลนด์ 1 ครั้ง และโรค black scurf (Rhizoctonia solani) กับหัวพันธุมันฝรั่งที่นำเข้าจากสก็อตแลนด์ 2 ครั้ง ติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแหล่งปลูกมันฝรั่งในประเทศไทย: พบเชื้อ Potato virus Y (PVY), Potato leaf roll virus (PLRV), bacterial wilt (Ralstonia solanacearum) และ blackleg (Erwinia sp) ในแปลงปลูกมันฝรั่ง นอกจากนี้ยังตรวจพบเชื้อไวรัสในสกุล Tospovirus ซึ่งสามารถจำแนกชนิดได้ คือ Capsicum chlorosis virus (CaCV)