คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาปฏิกิริยาของทุเรียนพันธุ์ลูกผสมต่อเชื้อรา Phytopthora palmivora
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาปฏิกิริยาของทุเรียนพันธุ์ลูกผสมต่อเชื้อรา Phytopthora palmivora
นลินี ศิวากรณ์, ทรงพล สมศรี, เพลินพิศ สงสังข์ และศิริพร วรกุลดำรงชัย
กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสถาบันวิจัยพืชสวน

         จากการทดลองปฏิกิริยาของทุเรียน 24 สายพันธุ์พบว่า ทุเรียนมีลักษณะที่ทำให้เชื้อเข้าไปอาศัยอยู่บนใบทุเรียนได้น้อย ได้แก่ สายพันธ์ลูกผสม 9-69-5 และ ICN 7-5-2-2 โดยตรวจพบเชื้ออาศัยอยู่ในระดับต่ำที่สุดเป็น 1.23 และพันธุ์การค้า ได้แก่ พันธุ์ชะนี ตรวจพบเชื้ออาศัยอยู่ในระดับต่าที่สุดเป็น 1.58 ส่วนทุเรียนสายพันธุ์การค้าที่ตรวจพบเชื้ออาศัยอยู่ในปริมาณมากที่สุด ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยตรวจพบเชื้ออาศัยอยู่ในระดับสูงที่สุดเป็น 3.93 และพันธุ์ลูกผสม ได้แก่ IICN 6-1-4-7 โดยตรวจพบเชื้ออาศัยอยู่ในระดับสูงที่สุดเป็น 3.23