คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้ชีวภัณฑ์ที่ผลิตได้จากเชื้อ B. subtilis
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้ชีวภัณฑ์ที่ผลิตได้จากเชื้อ Bacillus subtilis
นลินี ศิวากรณ์, พจนา ตระกูลสุขรัตน์, เพลินพิศ สงสังข์ และศิริพร วรกุลดำรงชัย
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         โรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนนับเป็นปัญหาที่สำคัญมากต่อการปลูกทุเรียนซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora Butler(1919) จากการค้นพบเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งและกำจัดเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนโดยไม่ทำให้ทุเรียนเกิดโรค ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis strainWD20 จากการนำสารกรองจากเชื้อ B. subtilis strain WD20 ไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนพบว่า เชื้อ B. subtilis strain WD20 ที่เลี้ยงในอาหาร PDB สามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อรา P. palmivora ได้ 90.91% เป็นเวลานานถึง 30 วัน ส่วนเชื้อ B. subtilis WD20 ที่เลี้ยงในอาหาร PSB สามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อรา P. palmivora ได้ 90 % เป็นเวลาเพียง 10 วัน และต่อมาเชื้อ P. palmivora สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ทำให้การยับยั้งการเจริญเติบโตลดลงเป็น 88.57 และ 87.25 % ที่ 14 และ 30 วันตามลำดับ