คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การพัฒนาน้ำหมักกระเทียมร่วมกันสมุนไพรอื่นเพื่อควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การพัฒนาน้ำหมักกระเทียมร่วมกันสมุนไพรอื่นเพื่อควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว
นลินี ศิวากรณ์, เพลินพิศ สงสังข์ และวสันต์ ผ่องสมบูรณ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชสวน

           ประสิทธิภาพของน้ำหมักจากกระเทียมและสมุนไพรอื่นต่อโรคแคงเกอร์ของมะนาวในแปลงปลูกอำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม พบว่าสารเคมีคอปเปอร์ไฮครอกไซด์แสดงคะแนนความรุนแรงของการเกิดโรคเฉลี่ย 27.04% และน้ำหนักผลผลิตของผลมะนาวต่อ 10 ผล เท่ากับ 320 กรัม น้ำหมักจากกระเทียมและสะเดาแสดงความรุนแรงของการเกิดโรคเฉลี่ย 40.45% และน้ำหนักผลผลิตของผลมะนาวต่อ 10 ผล เท่ากับ 340 กรัม น้ำหมักกระเทียมและหนอนตายหยากแสดงความรุนแรงของการเกิดโรคเฉลี่ย 47.49% และน้ำหนักผลผลิตของผลมะนาวต่อ 10 ผล เท่ากับ 350 กรัม และกรรมวิธีเปรียบเทียบ (Control) แสดงความรุนแรงของการเกิดโรค 44.21% และน้ำหนักผลผลิตของผลมะนาวต่อ 10 ผล เท่ากับ 360 กรัม จากการทดลองทุกกรรมวิธีให้น้ำหนักผลผลิตต่ำกว่ากรรมวิธีเปรียบเทียบและการพัฒนาสมุนไพรโดยการหมักในกากน้ำตาลไม่สามารถลดการเกิดโรคแคงเกอร์ของมะนาวแตกลับส่งเสริมให้การเกิดโรคเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาโดยใช้ตัวทำละลายอื่นในการหมักสมุนไพรต่อไป