คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การใช้ปอเทืองควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมันฝรั่ง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การใช้ปอเทืองควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมันฝรั่ง
ไตรเดช ข่ายทอง และมนตรี เอี่ยมวิมังสา
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การทดลองใช้ปอเทืองควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมมันฝรั่งในแปลงทดลองขนาด 3 x 5 เมตร วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 5 ซ้ำ โดยหว่านเมล็ดปอเทืองอัตรา 7 กก./ไร่ ก่อนปลูกมันฝรั่งโดยคลุกหรือไม่คลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียม เมื่อปอเทืองอายุ 60 วัน สับต้นแล้วไถกลบ ไม่สับต้นแล้วไถกลบ หรือตัดต้นคลุมดินโดยไม่ไถกลบ เปรียบเทียบกับการไม่ปลูกปอเทืองก่อนปลูกมันฝรั่ง และการใช้สารคาร์โบฟูราน 3%G อัตรา 15 ก.ก./ไร่ ก่อนปลูกมันฝรั่ง ไม่พบความแตกต่างของ จำนวนตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปมในดิน เปอร์เซ็นต์การเข้าทำลาย เปอร์เซ็นต์หูด ดัชนีการเข้าทำลาย และน้ำหนักหัวมันฝรั่ง ในแต่ละกรรมวิธี