คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การคัดเลือกแบคทีเรีย Pasteuria penetrans ที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การคัดเลือกแบคทีเรีย Pasteuria penetrans ที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp.
ไตรเดช ข่ายทอง, ธิติยา สารพัฒน์, มนตรี เอี่ยมวิมิมังสา และปิยรัตน์ธรรมกิจวัฒน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

          เก็บตัวอย่างหัวมันฝรั่ง และมันขี้หนูที่มีอาการหูดที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปมมาแยกตัวเต็มวัยเพศเมียเพื่อตรวจหาสปอร์ของแบคทีเรีย P. penetrans จากการตรวจตัวอย่างตัวเต็มวัยเพศเมียของไส้เดือนฝอยรากปมที่แยกจากหัวมันฝรั่งจำนวน 300 ตัวอย่าง พบสปอร์ของ P. penetrans จำนวน 6 ตัวอย่าง นำไส้เดือนฝอยที่มีสปอร์เกาะใส่ลงในต้นมะเขือเทศเพื่อให้ได้ตัวเต็มวัยเพศเมียที่มีสปอร์ เพื่อเพิ่มปริมาณสปอร์สำหรับใช้ในการทดลองต่อไป