คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: จำแนกชนิดวัชพืชในพืชสมุนไพร 10 พืช
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
จำแนกชนิดวัชพืชในพืชสมุนไพร 10 พืช
เพ็ญศรี นันทสมสราญ, ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย, คมสัน นครศรี, วินัย สมประสงค์ และบดินทร สอนสุภาพ
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

          การจำแนกชนิดวัชพืชในพืชสมุนไพร 10 พืช ได้แก่; กระเจี๊ยบแดง กวาวเครือขาว พริกไทย หม่อน บัวบก ไพล ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร กระชายดำ ชุมเห็ดเทศ โดยการสำรวจวัชพืชด้วยวิธีการแบบ Unrestricted Sampling Method (Anonymous, 1982) ในแต่ละแปลงปลูกเก็บวัชพืชอย่างน้อยจำนวน 4-8 กรอบ หรือมากกว่าโดยแต่ละกรอบมีขนาด 50 X 50 ซม. พบว่า โดยส่วนใหญ่วัชพืชประเภทใบกว้างมีความเด่นด้วยค่าของ sum dominant ratio เพราะในพืชสมุนไพรมีร่มเงาและมีความชื้น โดยน้ำนมราชสีห์ (Euphorbia hirta L.) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้างที่เด่นในพืชบัวบก ส่วนแห้วหมู (Cyperus rotundus L.) เป็นวัชพืชประเภทกกที่เด่นในกวาวเครือขาว ลูกใต้ใบ (Phylanthus niruri L.) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้างที่เด่นในกระเจี๊ยบแดง ผักปราบ (Commelina diffusa Burm.f.) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้างที่เด่นในหม่อน และผักเสี้ยนผี (Cleome viscosa L.) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้างที่เด่นในพริกไทย