คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ความชุกชุมและแหล่ง อาศัยของนกแสกในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ความชุกชุมและแหล่ง อาศัยของนกแสก (Tyto alba javanica (Gmelin, 1788)) ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์, ปิยาณี หนูกาฬ และทรงทัพ แก้วตา
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ประชากรนกแสกในพื้นที่ที่ทำการสำรวจส่ วนใหญ่มีประชากรน้อย บางพื้นที่ไม่ พบนกแสกและแหล่ งสร้างรังแต่ บางพื้นที่มีความชุกชุมสูง เช่ น อำเภอเมืองและอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอหล่ มเก่ า จังหวัดเพชรบูรณ์ ความชุกชุมของนกแสกดังกล่ าวมีความเกี่ยวข้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและเกี่ยวข้องกับความชุกชุมของสัตว์ที่เป็นอาหารของนกแสก สถานที่หลบพักนอนและแหล่ งสร้างรัง ชนิดของสถานที่ทำรังส่วนใหญ เป็นโพรงใต้หลังคาโบสถ์ โพรงไม้ตามต้นไม้ขนาดใหญ่ หลืบหินและถ้ำเล็กๆ บนภูเขา ชนิดสัตว์ที่นกแสกล่ าเป็นอาหารมีความแตกต่ างกัน ขึ้นกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและพืชที่เพาะปลูก สัตว์ที่นกแสกล่ าเป็นอาหารส่วนใหญ่ เป็นหนูศัตรูพืชในนาข้าว พืชไร และในชุมชน เช่ น หนูท้องขาว หนูหริ่ง หนูนาเล็ก และหนูนาใหญ่ มีบางพื้นที่ที่พบนกแสกล่าค้างคาวกินแมลง หนูผีนา และกบเขียดเป็นอาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ สวนป่า พื้นที่ปลูกพืชไร่ ซึ่งมีความชุกชุมของหนูน้อยกว่ าสัตว์กลุ่มอื่นๆ