คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การจำแนกชนิดของไวรัสกลุ่ม Tospovirus สาเหตุโรคพืชที่สำคัญในประเทศไทย
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การจำแนกชนิดของไวรัสกลุ่ม Tospovirus สาเหตุโรคพืชที่สำคัญในประเทศไทย
เยาวภา ตันติวานิช
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การสำรวจและเก็บตัวอย่างพืช ได้แก่ มะเขือเทศ พริก มันฝรั่ง ที่แสดงอาการคล้ายกับอาการของโรคที่เกิดจากทอสโพไวรัสเข้าทำลาย จากแหล่งปลูกพืชที่สำคัญในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดตาก เชียงใหม่ และอุบลราชธานี จำนวน 5 ตัวอย่าง นำมาตรวจสอบเชื้อไวรัสที่ห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Direct antigen coating ELISA (DAC-indirect ELISA) พบว่า ตรวจพบ Watermelon silver mottle virus (WSMoV) และ tomato necrosis virus จากตัวอย่าง มันฝรั่ง พริก และมะเขือเทศ จำนวน 5 ตัวอย่าง