คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การผลิตชุดตรวจสอบเชื้อไวรัส Sugarcane mosaic virus subgroup Maize dwarf mosic virus
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การผลิตชุดตรวจสอบเชื้อไวรัส Sugarcane mosaic virus subgroup Maize dwarf mosic virus
เยาวภา ตันติวานิช และศิวิไล ลาภบรรจบ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่

          เก็บตัวอย่างข้าวโพดที่แสดงอาการใบด่างและมีอาการเตี้ยแคระจากแปลงปลูกข้าวโพด อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ นำมาตรวจสอบไวรัสด้วยเทคนิค Indirect ELISA (DAC-ELISA) นำตัวอย่างที่ตรวจพบไวรัสมาเพิ่มปริมาณบนข้าวฟ่าง โดยบดใบข้าวโพดใน 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 จากนั้นนำน้ำคั้นไปปลูกเชื้อด้วยวิธีกล รอจนใบข้าวฟ่างแสดงอาการด่างให้เห็นชัดเจนจึงการแยกสกัดอาร์เอ็นเอโดยใช้ RLT buffer (QIAGEN®) ดัดแปลงวิธีของ QIAGEN (2001) ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของอาร์เอ็นเอ เตรียมนำอาร์เอ็นเอที่ได้ไปการเพิ่มปริมาณยีนโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคต่อไป