คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาชนิดและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Euphorbia เพื่อการส่งออก
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาชนิดและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Euphorbia เพื่อการส่งออก
บุษบง มนัสมั่นคง, ชลิดา อุณหวุฒิ, วิภาดา ปลอดครบุรี, ศรุต สุทธิอารมณ์ และวนาพร วงษ์นิคง
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชนิดและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Euphorbia เพื่อการส่งออก ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2555 ในแหล่งปลูกจังหวัดปทุมธานี นครนายก และปราจีนบุรี จากการสำรวจพบแมลงที่ลงทำลายโป๊ยเซียน ได้แก่ เพลี้ยแป้ง Pseudococcus jackbeardsleyi Gimple and Miller Miller เพลี้ยไฟ Scirtothrip dorsalis Hood แมลงหวี่ขาว เพลี้ยหอย และหนอนกินใบ 2 ชนิด ส่วนการทดสอบสารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในโป๊ยเซียนพบว่า สารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในโป๊ยเซียน ได้แก่ สาร dinotefuran 10% WP อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันกำจัด โดยควรทำการพ่น 2 - 3 ครั้งห่างกัน 7 วัน สำหรับสารที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าที่สามารถนำมาสลับใช้ คือ thiamethoxam 25 %WG อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร สาร imidacloprid 70 %WG อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร สาร buprofezin 25 %WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร สาร white oil 67 %EC อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร สาร spiromisifen 24 %SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และสาร pymetrozine 50 %WG อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยควรคัดเลือกสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่างกันในการสลับใช้ เพื่อป้องกันการต้านทานสารเคมีของแมลง