คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การควบคุมโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมันโดยชีววิธี
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การควบคุมโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมันโดยชีววิธี
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม และสุณีรัตน์ สีมะเดื่อ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การแยกเชื้อรา Trichoderma spp. จากดินด้วยวิธี soil dilution plate และแยก Trichoderma spp. จากรากพืชด้วยวิธี tissue transplanting จากตัวอย่างดินและรากพืชที่เก็บจากแปลงปลูกต่างๆ ในระหว่างตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 ได้เชื้อรา Trichoderma spp. จำนวน 127 ไอโซเลท โดยแยกได้จากดิน 93 ไอโซเลท จากพืช 21 ชนิด คือ ปาล์มน้ำมัน ว่านหางจระเข้ มะขามเทศ สัก มะม่วง น้อยหน่า มะเดื่อ ยางพารา จามจุรี ส้มโอ ตะขบ ไผ่ ยูคาลิปตัส มะเม่า ยูคาลิปตัส กระบก มะไฟ มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย และดินป่า และแยกได้จากรากพืช 35 ไอโซเลท โดยแยกได้จากพืช 2 ชนิด คือ ปาล์มน้ำมัน และเงาะ