คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การป้องกันกำจัดไรไข่ปลาบนเห็ดหูหนูโดยการใช้สารสกัดจากพืช
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การป้องกันกำจัดไรไข่ปลาบนเห็ดหูหนูโดยการใช้สารสกัดจากพืช
พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล และมานิตา คงชื่นสิน
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ทำการทดสอบประสิทธิภาพสารกลั่นจากพืช 8 ชนิด ในการป้องกันกำจัดไรไข่ปลาระยะก่อนท้อง และระยะท้องในเห็ดหูหนู พบว่าสารกลั่นจากพืชเกือบทุกชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดไรไข่ปลาระยะก่อนท้องและระยะท้องได้ดีในห้องปฏิบัติการ ยกเว้นสารสะเดากลั่นที่พบจำนวนไรไข่ปลาระยะก่อนท้องตายเฉลี่ยเพียง 32 ตัว แต่ในระยะท้องสารสะเดากลั่นก็มีประสิทธิภาพเท่ากับสารกลั่นจากพืชอื่น