คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาการจัดการโรคผลเน่าของสละ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาการจัดการโรคผลเน่าของสละ
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อภิรัชต์ สมฤทธิ์, ธารทิพย ภาสบุตร และศรีนวล สุราษฎร์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖

          จากการศึกษาสารเคมีป้องกันกำจัดโรคผลเน่าสละ โดยวางแผนกรทดลองแบบ RCB ๔ ซ้ำ ๕ กรรมวิธี ในแปลงสละของเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างการทดลอง