คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาสภาพการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยในประเทศไทย
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาสภาพการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยในประเทศไทย
วิชัย โอภานุกุล, สันธาร นาควัฒนานุกูล, คทาวุธ จงสุขไว, มงคล ตุ่นเฮ้า, บาลทิตย์ ทองแดง, ดนัย ศารทูลพิทักษ์ และสุชาติ สุขนิยม
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร

          ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวอ้อย ทำให้การนำเอาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยมาใช้แทนแรงงานคนมีมากขึ้น จากการทดสอบพบว่า เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยมีอัตราการทำงานประมาณ 10-36 ตัน/ชั่วโมง ประสิทธิภาพของเครื่องประมาณ 33-79 % การสูญเสีย 0.16-0.73 ตัน/ไร่ และสิ่งเจือปน 7.73-18.52 % การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนมีอัตราการทำงานประมาณ 1.4-6.0 ตัน/วัน การสูญเสีย 0.23-0.57 ตัน/ไร่ และสิ่งเจือปน 5.81-15.29 %