คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสละ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสละ
วนาพร วงษ์นิคง, ศรุต สุทธิอารมณ์,ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, บุษบง มนัสมั่นคง, วิภาดา ปลอดครบุรี และสุเมธ พากเพียร
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

          การดำเนินการทดลองการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสละ ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 ที่แปลงเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงเพื่อป้องกันกำจัดด้วงเจาะผลสละเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสารพบว่า กรรมวิธีที่พ่นสาร pirimiphos-methyl 50% EC (Actalic) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร fipronil 5%SC (Ascend) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และ carbosulfan 20% EC (Posse) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ผลดีในการป้องกันด้วงเจาะผลสละ โดยพ่นเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ผลสละอายุ 6 เดือน จนกระทั่งเก็บเกี่ยว ส่วนการศึกษาระยะเวลาและวัสดุที่เหมาะสมในการห่อผลสละเพื่อป้องกันแมลงศัตรูสละเข้าทำลายในระยะผลพบว่า ถุงที่ทำจากผ้ามุ้งและถุงปุ๋ยสามารถป้องกันการเข้าทำลายของแมลงศัตรูสละได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องเริ่มห่อผลเมื่อผลสละอายุ 4 - 6 เดือน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาข้างเคียงเรื่องผลสละเน่าและเชื้อราที่ผลจำเป็นต้องมีการศึกษาหาวิธีแก้ไขต่อไป