คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การปรับปรุงพันธุ์ ข้าวฟ่างหวานให้ต้านทานโรคลำต้นเน่าดำ : การผสมพันธุ์
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การปรับปรุงพันธุ์ ข้าวฟ่างหวานให้ต้านทานโรคลำต้นเน่าดำ : การผสมพันธุ์
พจนา ตระกูลสุขุขรัตน์, อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว และกนกทิพิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่ และศูนย์ว ิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพุพรรณบุรี สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

ดำเนินการปลูกข้าวฟ่างหวาน จำนวน 3 พันธุ์ คือ Wray, Cowley, BJ 248 และข้าวฟ่างไม้กวาด ในแปลงทดลองของศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ในระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 ทำการผสมพันธุ์ตามคู่ผสมที่กำหนดไว้ จนได้เมล็ดจากคู่ผสมทั้งหมดตากแห้ง ติดฉลากรายละเอียดพ่อ-แม่พันธุ์ วันที่ทำการผสมและจำนวนช่อที่ได้เก็บรวบรวมเพื่อใช้สำหรับปลูกทดสอบความต้านทานตอโรคลำต้นเน่าดำ