คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: เทคโนโลยีการห่อผลเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืชในแก้วมังกร
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
เทคโนโลยีการห่อผลเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืชในแก้วมังกร
ศรุต สุทธิอารมณ์, วนาพร วงษ์นิคง,วิภาดา ปลอดครบุรี,ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา,สุเมธ พากเพียร
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

          เทคโนโลยีการห่อผลเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืชในแก้วมังกร ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 ในแปลงแก้วมังกรเกษตรกร ทดสอบวัสดุสำหรับใช้ห่อผลทั้งหมด 6 ชนิด ประกอบด้วยถุงพลาสติก ถุงเคลือบสารเคมี ถุงใยสังเคราะห์ ถุงห่อผลไม้สำเร็จรูป และถุงกระดาษสีน้ำตาล เปรียบเทียบกับการไม่ห่อผล โดยเริ่มห่อเมื่อผลแก้วมังกรอายุ 2 สัปดาห์ พบว่าถุงห่อผลที่ทำจากวัสดุชนิดต่างๆ และถุงห่อผลสำเร็จรูป ให้ผลในการป้องกันการทำลายแมลงศัตรูผลแก้วมังกรได้ 100% ขณะที่กรรมวิธีไม่ห่อผลพบการทำลายของแมลงวันผลไม้ 24.57% และวัสดุทุกชนิดไม่มีผลต่อคุณภาพของผลแก้วมังกรทั้งขนาด น้ำหนัก รูปทรง และสีของผล การทดลองต่อไปจะศึกษาช่วงเวลาการห่อผลที่เหมาะสมที่ให้ผลในการป้องกันแมลงและเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้สะดวกที่สุด