คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ “ชัยนาท 84-1”
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ “ชัยนาท 84-1”
สุมนา งามผ่องใส, สุวิมล ถนอมทรัพย์, สมทรง โชติชื่น, อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, จิราลักษณ์ ภูมิไธสง, อารดา มาสริ, พัชราพร หนูวิสัย, สันติ พรหมคำ, เชาวนาถ พฤทธิเทพ, ชูชาติ บุญศักดิ์, นรีลักษณ์ วรรณสาย, สมชาย บุญประดับ, รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์, นงลักษ์ ปั้นลาย, นัฐภัทร คำหล้า, อรรณพ กสิวิวัฒน์, พรพุฒิ ประเสริฐกุล, มัทนา ศรีหัตถกรรม, อัจฉรา จอมสง่าวงศ์, ปวีณา ไชยวรรณ์, วันชัย ถนอมทรัพย์, วิไลวรรณ พรหมคำ และศักดิ์ เพ่งผล
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน, ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก, สำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี, ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์, สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 เป็นพันธุ์กลายคัดได้จากพันธุ์ชัยนาท 36 ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาอัตรา 500 เกรย์ คัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ระหว่างปี 2538 – 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวให้มีผลผลิตสูง ขนาดเมล็ดใหญ่ เหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นวุ้นส้นและถั่วงอก พันธุ์ชัยนาท 84-1 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง 226 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และกำแพงแสน 1 ร้อยละ 4 และ 7 ตามลำดับ ขนาดเมล็ดใหญ่ ให้น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 69 กรัม สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และกำแพงแสน 1 ร้อยละ 5 และ 6 ตามลำดับ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูง 54.85 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 ร้อยละ 5 เหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นวุ้นเส้น คุณภาพแป้งถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 มีค่าความเหนียวหนืดของน้ำแป้งสุกดีมาก เท่ากับ 911 B.U. คุณสมบัติด้านเนื้อสัมผัสของแป้งถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 มีค่าแรงต้าน ความแข็ง ความยืดหยุ่น ความคืนตัว และ ความน่าเคี้ยว เท่ากับ 29.8, 35.2, 0.94, 17.1 และ 15.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ลักษณะวุ้นเส้นมีสีขาวใสและเส้นสวยมาก นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอก โดยให้น้ำหนักสดถั่วงอกสูงกว่าพันธุ์กำแพงแสน 1 และชัยนาท 36 ร้อยละ 1 และ 3 ตามลำดับ และมีรสชาติค่อนข้างหวาน เกษตรกรที่ร่วมทำแปลงทดสอบทุกรายชอบและให้การยอมรับถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1