คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงปากดูดต่อแมลงช้างปีกใส
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงปากดูดต่อแมลงช้างปีกใส
ประภัสสร เชยคำแหง, สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น และรจนา ไวยเจริญ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา และกลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส พบว่า สารฆ่าแมลง 8 ชนิด คือ malathion, thiamethoxam, dinotefuran, prothiofos, imidacloprid , chlorpyrifos, carbaryl, buprofezin, มีพิษสูงต่อตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส โดยทำให้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสตาย 80 - 95% ภายใน 6 ชั่วโมง และ White oil, Petroleum sprays oil ปลอดภัยต่อตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสภายใน 6 ชั่วโมง ไม่พบการตาย