คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การจำแนกชนิดแบคทีเรีย Erwinia สาเหตุโรคเน่าเละ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การจำแนกชนิดแบคทีเรีย Erwinia สาเหตุโรคเน่าเละโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
รุ่งนภา คงสุวรรณ์, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, สุรีย์พร บัวอาจ และปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

         ทำการแยกเชื้อสาเหตุโรคเน่าเละจากตัวอย่างพืชและดิน นำเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ ไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี และเก็บเชื้อบริสุทธ์ในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ