คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus
ชมัยพร บัวมาศ, ชลิดา อุณหวุฒิ และลักขณา บำรุงศรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

การศึกษาชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อทราบชนิด เขตการแพร่กระจาย ของของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้เก็บรวบรวมตัวอย่างจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในเขตภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำตัวอย่างมดที่รวบรวมได้มาจัดรูปร่าง และตัวอย่างเพลี้ยแป้งมาทำสไลด์ถาวร ตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการตรวจจำแนกชนิด พบมด จำนวน 4 ชนิด คือ มดคันไฟ; Fire ant: Solenopsis geminata Fabricius มดโล่บ้าน; Meranoplus bicolor Guérin-Méneville, มดน้ำผึ้ง; Anoplolepis gracilipes Fr.Smith, มดเหม็น; Tapinoma melanocephalum Fabricius และพบเพลี้ยแป้ง จำนวน 2 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเขียว; Madeira mealybug: Phenacoccus madeirensis Green, เพลี้ยแป้ง; Solenopsis mealybug: P. solenopsis Tinsley การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุดจะต้องดำเนินการต่อไปในปี 2555