คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real-time PCR
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real-time PCR
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real-time PCR ด าเนินการโดยได้ออกแบบ primer ที่มีความจำเพาะต่อ pth A gene ของ แบคทีเรีย X. axonopodis pv. citri ได้แก่ pth154R / pth154F: และ J-RTpth3/ J-RTpth4 และ J-Taqpth2b ที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อแบคทีเรีย X. axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้ม ผลการทดสอบความเฉพาะเจาะจงพบว่า primer ที่สังเคราะห์มามีความเฉพาะเจาะจงกับแบคทีเรีย X. axonopodis pv. citri อยู่ในระหว่างการทดสอบหาสภาพที่เหมาะสมของไพรเมอร์ในการตรวจแบคทีเรีย X. axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real time PCR และทดสอบการตรวจหาแบคทีเรีย X. axonopodis pv. citri จากตัวอย่างใบพืชที่เป็นโรคแคงเกอร์จากแปลงปลูก