คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: สำรวจ รวบรวม พรรณไม้น้ำเพื่อการปกป้องไม้ท้องถิ่น
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
สำรวจ รวบรวม พรรณไม้น้ำเพื่อการปกป้องไม้ท้องถิ่น
ศิริพร ซึงสนธิพร และธัญชนก จงรักไทย
กลุ่มวิจัยวัชพืช ส้ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช


          การสำรวจรวบรวมพรรณไม้น้ำได้ทั้งไม้น้ำที่วัชพืชทั่วไป ซึ่งมีทั้งพืชที่พืชท้องถิ่น และพืชต่างถิ่น และไม้น้ำที่พบในปริมาณและความถี่ที่ต่ำมาก เช่น สันตะวาใบลอย (Ottelia ovalifolia) ผักพาย (Butomopsis latifolia (D.Don) Kunth) หรือพืชที่พบทั่วไป แต่มีความแตกต่างกัน เช่น สันตะวาใบพาย (Ottelia alismoides) แต่มีดอกสีม่วงอ่อน ขณะที่ที่พบทั่วไปมีสีขาว เป็นต้น