คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาชนิดและชีววิทยาของเชื้อสาเหตุโรคผลเน่าของสละ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาชนิดและชีววิทยาของเชื้อสาเหตุโรคผลเน่าของสละ
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์, อภิรัชต์ สมฤทธิ์ และศรีนวล สุราษฎร์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

          จากการศึกษาสาเหตุโรคผลเน่าสละ พบเชื้อราสาเหตุโรคผลเน่าสละ 1 ชนิด คือ Marasmius pulmivorus เป็นเชื้อราที่มีเส้นใยสีขาว เส้นใยจะแทงทะลุเปลือกเข้าไปในผล ทำให้เปลือกเปราะแตก เนื้อในเน่า ผลร่วงหล่นเมื่อเส้นใยเจริญเต็มที่จะสร้างดอกเห็ดสีขาว สปอร์ระบาดไปสู่ทะลายผลอื่นๆ