คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: วิจัยกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลลองกองเพื่อการส่งออก
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
วิจัยกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลลองกองเพื่อการส่งออก
รัชฎา อินทรกำแหง, สลักจิต พานคำ, ชัยณรัตน์ สนศิริ, มลนิภา ศรีมาตรภิรมย์, ชุติมา ออมกิ่ง, จารุวรรณ จันทรา และอุดร อุณหวุฒิ
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช และผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาเปรียบเทียบกรรมวิธีให้ความร้อนกับผลลองกอง 2 วิธีการ คือ กรรมวิธีอบไอน้ำ และกรรมวิธีอบไอน้ำแบบปรับความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลลองกองโดยเพิ่มความร้อนให้กับผลลองกองที่อุณหภูมิในสุดผลเท่ากับ 45 และ 46 องศาเซลเซียส นาน 0, 30 และ 60 นาที พบว่า กรรมวิธีอบไอน้ำทำให้ผลลองกองเกิดความเสียหายน้อยกว่ากรรมวิธีอบไอน้ำปรับความชื้นสัมพัทธ์ แต่อย่างไรก็ตามที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ผลลองกองเกิดความเสียหายสีเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแตกต่างจากวิธีเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากลองกองเป็นผลไม้ที่มีผิวเปลือกบางจึงเกิดความเสียหายจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลลองกองได้ง่าย

          ดังนั้นมีความจำเป็นจะต้องศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของลองกองเพื่อลดความเสียหายจากความร้อน และศึกษาอายุการวางตลาดของลองกองการภายหลังการอบไอน้ำเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาด้านการกำจัดแมลงวันทองในผลลองกองต่อไป

          จากการศึกษาลักษณะความเสียหายของผลแก้วมังกรจากกรรมวิธีให้ความร้อนทั้ง 2 วิธี พบว่าที่อุณหภูมิ 48 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ทำให้เนื้อในผลแก้วมังกรเกิดความเสียหายเกิดลักษณะเป็นวุ้นใสที่เนื้อแก้วมังกร อย่างไรก็ตามจะต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป