คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน่อไม้ฝรั่ง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน่อไม้ฝรั่ง
รัตนา นชะพงษ์ และอุราพร หนูนารถ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน่อไม้ฝรั่ง ในปี 2554 ในแปลงหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรขนาด 2 ไร่ ที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งแปลงหน่อไม้ฝรั่งเป็น 8 แปลงย่อย ขนาดแปลงย่อย 240 ตารางเมตร มี 5 แถวๆ ละ 120 กอ โดยทดลอง 3 แถวกลาง มี 2 ซ้ำ 4 วิธีการ ได้แก่ 1) ปล่อยมวนเพชฌฆาตตัวอ่อนวัย 4 อัตรา 5 ตัว/กอ (600 ตัว/แถว) 2) พ่น xentari อัตรา 80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 3) ปล่อยมวนเพชฌฆาตตัวอ่อนวัย 4 อัตรา 3 ตัว/กอ (360 ตัว/แถว) และพ่น xentari อัตรา 80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 4) พ่นสารป้องกันกำจัดแมลง atabron ตามที่เกษตรกรปฏิบัติ ทำการตรวจนับจำนวนหนอนกระทู้หอมแบบสุ่มจำนวน 30 กอ/แถว 90 กอ/แปลงย่อย จำนวน 10 ครั้ง ทุก 7 วัน เมื่อหนอนเกินระดับเศรษฐกิจ 1 ตัว/กอ จะปล่อยมวน/พ่นสารฯในวันนั้น และตรวจนับหนอนหลังปล่อยมวน/พ่นสารฯ 7 วัน การทดลองพบว่าในแปลงปล่อยมวน, แปลงพ่น xentari, แปลงปล่อยมวนร่วมกับพ่น xentari และแปลงพ่นสารฯ atabron มีหนอนเกินระดับเศรษฐกิจ 1 ตัว/กอ จำนวน 3, 3, 2 และ 4 ครั้ง ตามลำดับ การทดลองสรุปได้ว่าวิธีการปล่อยมวนเพชฌฆาตที่อัตรา 3 ตัว/กอ รวมกับการพ่น xentari ที่อัตรา 80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร สามารถลดจำนวนหนอนกระทู้หอมลงได้มากที่สุด 94.96% และมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้หอมสูงที่สุด 84.64% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใช้สารฯ atabron ซึ่งเป็นวิธีการของเกษตรกร ส่วนวิธีการพ่นสารฆ่าแมลง atabron สามารถลดจำนวนหนอนกระทู้หอมได้ต่ำที่สุดคือ 67.20%