คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: อนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
อนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง
ชลิดา อุณหวุฒิ, ชมัยพร บัวมาศ และสุนัดดา เชาวลิต
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อทราบชนิด เขตการแพร่กระจาย ปริมาณการระบาดของเพลี้ยแป้งแต่ละชนิดในต้นมันสำปะหลังที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากแหล่งปลูกมันสำปะหลัง ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำตัวอย่างที่รวบรวมได้มาทำสไลด์ถาวรและตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการตรวจจำแนกชนิดพบเพลี้ยแป้ง จำนวน 4 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งลาย; Stripe mealybug: Ferissia virgata (Cockerell) มักพบบริเวณใต้ใบ ลำต้นของมันสำปะหลัง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเทา; Jackbeardsley mealybug: Pseudococcus jackbeardsleyi Gimple & Miller มักพบบริเวณลำต้นและใต้ใบแก่ของมันสำปะหลัง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเขียว; Madeira Mealybug: Phenacoccus madeirensis Green มักพบบริเวณลำต้นของมันสำปะหลัง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู; Pink cassava mealybug: Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero มักพบบริเวณยอดอ่อนของต้นมันสำปะหลัง การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุดจะต้องดำเนินการต่อไปในปี 2555