คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนเผ่า Macrosophini
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนเผ่า Macrosophini
ลักขณา บำรุงศรี, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ และชฎาภรณ์ คงแก้วศรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนเผ่า Macrosiphini ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อทราบชนิด พืชอาศัย เขตการแพร่กระจายของเพลี้ยอ่อนในเผ่า Macrosiphini ที่มีอยู่ในประเทศไทย จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยอ่อนจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย จันทบุรี และกรุงเทพมหานคร พบเพลี้ยอ่อนเผ่า Macrosiphini 2 สกุล คือ Macrosiphum rosae (Linneaus) ในกุหลาบ และ Myzus persicae (Sulzer) ในพืชผัก การวิจัยยังไม่สิ้นสุดต้องดำเนินการต่อในปี 2555