คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาชนิดแมลง/ไร/สัตว์ศัตรูพืช พืชส่งออก และพืชนำเข้า
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การศึกษาชนิดแมลง/ไร/สัตว์ศัตรูพืช พืชส่งออกได้แก่ มะละกอ และมะพร้าวน้ำหอม พืชนำเข้าได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และหัวพันธุ์ไม้ดอก
ลักขณา บำารุงศรี, ยุวรินทร์  บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ และอิทธิพล บรรณาการ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การสำรวจรวบรวมตัวอย่างแมลงศัตรูพืชทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจากพืชส่งออก 2 พืช ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอมและมะละกอ และพืชนำเข้า 2 พืช ได้แก่ ปาลมน้ำมันและหัวพันธุ์ไม้ดอก (แกลดิโอลัส ลิลลี่ ทิวลิป) จากแหล่งปลูกพืชดังกล่าวทั่วประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2554 นำตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน รวมทั้งตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของแมลงศัตรูพืชทั้งหมดที่พบ ในการศึกษาครั้งนี้พบแมลงศัตรูพืชทั้งหมด 4 อันดับ 13 วงศ์ 16 ชนิด โดยพบแมลงศัตรูในพืชสงออก มะพร้าวน้ำหอม 3 อันดับ 8 วงศ์ 8 ชนิด ได้แก่ อันดับ Coleoptera 3 วงศ์ 3 ชนิด Lepidoptera 3 วงศ์ 3 ชนิด และอันดับ Hemiptera 2 วงศ์ 2 ชนิด ในมะละกอพบ 2 อันดับ 3 วงศ์ 4 ชนิด ได้แก่ อันดับ Thysanoptera 1 วงศ์ 2 ชนิด และอันดับ Hemiptera 2 วงศ์ 2 ชนิด แมลงศัตรูในพืชน้ำเข้า ปาล์มน้ำมัน 2 อันดับ 6 วงศ์ 8 ชนิด ได้แก่ อันดับ Coleoptera 3 วงศ์ 4 ชนิด และอันดับ Lepidoptera 3 วงศ์ 4 ชนิด ในหัวพันธุ์ไม้ดอก 1 อันดับ 1 วงศ์ 1 ชนิด