คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลัมสดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลัมสดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา
วลัยกร รัตนเดชากุล, วรัญญา มาลี, อลงกต โพธิ์ดี และสุคนธ์ทิพย์ สมบัติ
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          พลัมเป็นไม้ผลเขตหนาวอยู่ในวงศ์ Rosaceae สกุล Prunus พลัมแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ พลัมยุโรป (European plum: Prunus domestica) และพลัมญี่ปุ่น (Japanese plum: P. salicina ) ผลการสืบค้นศัตรูพืชของพลัมในสหรัฐอเมริกาพบว่า มีศัตรูพืช 84 ชนิด แบ่งศัตรูพืชออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ไร 5 ชนิด แมลง 44 ชนิด ได้แก่ แมลงในอันดับ Coleoptera 6 ชนิด Diptera 2 ชนิด Hemiptera 10 ชนิด Hymenoptera 1 ชนิด Lepidoptera 23 ชนิด และ Thysanoptera 2 ชนิด รา 7 ชนิด แบคทีเรีย 8 ชนิด ไวรัส 9 ชนิด ไส้เดือนฝอย 11 ชนิด รายชื่อศัตรูพืชของพลัมที่ติดเข้ามากับส่วนของผล และนำมาประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชในขั้นตอนต่อไป ได้แก่ ไร Panonychus ulmi และ Tetranychus pacificus แมลงวันผลไม้ Anastrepha ludens ด้วง plum curculio (Conotrachelus nenuphar) หนอนเจาะผล Cydia funebrana เชื้อสาเหตุโรคพืช plum pox virus, Bacterial Spot (Xanthomonas arboricola pv. pruni)