คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus
ชลิดา อุณหวุฒิ, ชมัยพร บัวมาศ, ลักขณา บำรุงศรี และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อทราบชนิด พืชอาศัย เขตการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำตัวอย่างที่รวบรวมได้มาทำสไลด์ถาวรและตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการตรวจจำแนกชนิด พบเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus จำนวน 4 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเขียว: Madeira mealybug; Phenacoccus madeirensis Green พบในมันสำปะหลัง เพลี้ยแป้ง : Solanum mealybug; P. solani Ferris พบในว่านสีทิศ และ เพลี้ยแป้ง: Solenopsis mealybug; P. solenopsis Tinsley พบในกระเจี๊ยบเขียว ชบา วัชพืช เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู; Pink cassava mealybug: Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero พบในมันสำปะหลัง การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุดจะต้องดำเนินการต่อไปในปี 2555