คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
อนุกรมวิธานและชีววิทยาเพลี้ยแป้ง Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel & Miller - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: อนุกรมวิธานและชีววิทยาเพลี้ยแป้ง Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel & Miller (/showthread.php?tid=10)อนุกรมวิธานและชีววิทยาเพลี้ยแป้ง Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel & Miller - doa - 10-12-2015

อนุกรมวิธานและชีววิทยาเพลี้ยแป้ง Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel & Miller
ชลิดา อุณหวุฒิ, ชมัยพร บัวมาศ, ลักขณา บำรุงศรี และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

การศึกษาอนุกรมวิธานและชีววิทยาเพลี้ยแป้ง Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel & Miller ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อทราบลักษณะความแตกต่างทางด้านอนุกรมวิธานในแต่ละระยะการเจริญเติบโต ชีวประวัติของเพลี้ยแป้ง P. jackbeardsleyi วิธีการและพืชอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงเพลี้ยแป้ง P. jackbeardsleyi โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ นำตัวอย่างที่รวบรวมได้มาเลี้ยงบนฟักทองและทำสไลด์ถาวร ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบว่าเพลี้ยแป้ง P. jackbeardsleyi มีระยะไข่ประมาณ 7-10 วัน หลังจากนั้นจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนระยะที่ 1 (crawler) ขนาดค่อนข้างเล็กความยาวประมาณ 0.7-1.2 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียมีขนาดลำตัวด้านกว้างประมาณ 1.5–2.0 มิลลิเมตร ด้านยาวประมาณ 3.5–4.0 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่จำนวน 300–500 ฟอง ใช้เวลาในการวางไข่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุดจะต้องดำเนินการต่อไปในปี 2555