คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
อนุกรมวิธาน และเขตแพร่กระจายของไรศัตรูมันสำปะหลังในประเทศไทย - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2556 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=6)
+--- เรื่อง: อนุกรมวิธาน และเขตแพร่กระจายของไรศัตรูมันสำปะหลังในประเทศไทย (/showthread.php?tid=1074)อนุกรมวิธาน และเขตแพร่กระจายของไรศัตรูมันสำปะหลังในประเทศไทย - doa - 01-05-2016

อนุกรมวิธานและเขตแพร่กระจายของไรศัตรูมันสำปะหลังในประเทศไทย
พลอยชมพู กรวิภาสเรือง, มานิตา คงชื่นสิน, พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, วิมลวรรณ โชติวงศ์ และอัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างไรศัตรูที่พบบนใบมันสำปะหลัง บนพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งหมด 19 อำเภอ 11 จังหวัด ได้แก่ อ.สีคิ้ว อ.ปากช่อง อ.หนองสาหร่าย อ.ไทรทอง และ อ.ด่านขุนทด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา อ.บางเลน จ.นครปฐม อ.เมือง จ.ระยอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.ด่านมะขามเตี้ย อ.บ่อพลอย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร อ.ขุนหาญ และ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีษะเกษ อ.บ่อไร่ จ.ตราด อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ อ.บ้านโคก จ.สกลนคร และเขตบางเขน กรุงเทพฯ จากนั้นนำตัวอย่างที่ได้ มาทำสไลด์ถาวร ด้วยน้ำยา Hoyer ‘s solution ตู้อบความร้อนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส แล้วนำมาจำแนกชนิด พบไรศัตรูพืชทั้งหมด 2 วงศ์ 8 ชนิด วงศ์ Tetranychidae มีทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ Tetranychus truncatus Ehara , Eutetranychus africanus (Tucker) Oligonychus biharens i(Hirst) Neotetranychus lek Flechtmann, Tetranychus kanzawai Kishida, Oligonychus sp. และ Tetranychus sp. และวงศ์ Tenuipalpidae พบ 1 ชนิด ได้แก่ Brevipalpus californicus (Banks) โดยพบไรชนิดใหม่ (new species) 1 ชนิดมีชื่อว่า Neotetranychus lek Flechtmann