คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบในการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2556 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=6)
+--- เรื่อง: ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบในการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟ (/showthread.php?tid=1080)ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบในการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟ - doa - 01-06-2016

ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบในการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สุเทพ สหายา, พวงผกา อ่างมณี, บุญทิวา วาทิรอยรัมย์ และอมรา ไตรศิริ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา, กลุ่มบริหารศัตรูพืช, กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

          การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการพ่นสารทางใบ ดำเนินการที่แปลงข้าวโพดศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2556 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี ได้แก่ การพ่นสาร imidacloprid (Provado 70%WG) thiamethoxam (Actara 25%WG), clothianidin (Dantoz 16%SG), spinosad (Success 12%SC) และ emamectin benzoate (Proclaim 1.92%EC) อัตรา 10, 10, 15, 10 และ 10 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ผลการทดลองพบว่า การพ่นสาร spinosad, imidacloprid, thiamethoxam และ clothianidin มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในข้าวโพดได้ดี ส่วน emamectin benzoate มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน แต่จะด้อยกว่าการพ่นสารกรรมวิธีอื่น นอกจากนี้ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนในข้าวโพดเช่นกัน ตลอดการทดลองไม่พบอาการเกิดพิษ (Phytotoxicity) ของสารทดลองต่อข้าวโพด