คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (/showthread.php?tid=110)การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน - doa - 10-13-2015

การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
ศรุต สุทธิอารมณ์, วนาพร วงษ์นิคง, วิภาดา ปลอดครบุรี และบุษบง มนัสมั่นคง
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (Allocaridara malayensis Crawford) ในทุเรียน ดำเนินการที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2554 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำๆ ละ 1 ต้น เปรียบเทียบสารฆ่าแมลง 6 ชนิด ได้แก่ thiamethoxam 25% WG (Actara 25 WG), dinotefuran 10 %WP (Starkle), imidacloprid 70 %WG (Provado 70 WG), lambda cyhalothrin/thiamethoxam (Eforia), carbofuran (Posse) และ cypermethrin/phosalone (Parzon) กับการพ่นด้วยน้ำเปล่า ผลการทดลองพบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนดีที่สุดคือ สาร thiamethoxam 25 %WG (Actara 25 WG), dinotefuran 10 %WP (Starkle), imidacloprid 70 %WG (Provado 70 WG) และ lambda cyhalothrin/thiamethoxam (Eforia) อัตรา 8 กรัม, 15 กรัม, 5 กรัม และ 30 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ