คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งในปทุมมา - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2556 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=6)
+--- เรื่อง: ประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งในปทุมมา (/showthread.php?tid=1104)ประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งในปทุมมา - doa - 01-11-2016

ประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งในปทุมมา
อุราพร หนูนารถ, สมรวย รวมชัยอภิกุล, สิริกัญญา ขุนวิเศษ, อัจฉรา หวังอาษา, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา และสุนัดดา วงษ์ชวลิต
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งในปทุมมา ดำเนินการทดลอง ที่แปลงปทุมมาของเกษตรกร ที่ อ.ห้างฉัตร จ.เชียงใหม่ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ 7 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีแช่หัวปทุมมา ด้วย thiamethoxam 25% WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, imidacloprid 70% WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20, dinotefuran 10 % WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร prothiofos 50% EC อัตรา 50 มล./น้ำ 20 ลิตร, thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7%ZC อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร, malathion 83% EC อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร และน้ำเปล่า ผลการทดลองพบว่า ทุกกรรมวิธีที่ทดลองมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย และจากการดำเนินการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในแปลงปทุมมา โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ 7 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีพ่น thiamethoxam 25% WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, imidacloprid 70% WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20, dinotefuran 10 % %WP อัตรา 40 กรัม./น้ำ 20 ลิตร, สาร prothiofos 50% EC อัตรา 50 มล./น้ำ 20 ลิตร, thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7%Z อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร, malathion 83% EC อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร และไม่พ่นสารทดลองพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร กรรมวิธีพ่น thiamethoxam 25% WG imidacloprid 70% WG อัตรา  dinotefuran 10 % WP อัตรา 40 กรัม./น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง รองลงมา คือ สาร prothiofos 50% EC และ malathion 83% EC อัตรา โดยทุกกรรมวิธีการใช้สารมีจำนวนเพลี้ยแป้งน้อยกว่า และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารกำจัดแมลง และไม่พบอาการเป็นพิษที่มีต่อหัวปทุมมา