คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดเบญจมาศ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2556 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=6)
+--- เรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดเบญจมาศ (/showthread.php?tid=1106)การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดเบญจมาศ - doa - 01-11-2016

การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดเบญจมาศ
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อภิรัชต์ สมฤทธิ์ และธารทิพย ภาสบุตร
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุดเบญจมาศที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Septoria chrysanthemella Sacc. วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จำนวน 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธี คือ difenoconazole 25% W/V EC อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร, pyraclostrobin25% W/V EC อัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร, propiconazole 25% W/V EC อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร, chlorothalonil 50% SC อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 5 พ่นน้ำเปล่า ดำเนินการทดลอง 2 การทดลอง ที่บ้านแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ทำการพ่นสารทดลองทุก 7 วัน จำนวน 3 ครั้ง พ่นครั้งแรกเมื่อพบการระบาดโรค ประเมินความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสารทดลองทุกครั้ง และหลังพ่นสารทดลองครั้งสุดท้าย 7 และ 14 วัน ผลการทดลอง เป็นไปในทำนองเดียวกันทั้ง 2 การทดลอง โดยพบว่าสารทั้ง 4 ชนิด มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดเบญจมาศได้ดี โดยทำให้การเกิดโรคลดลงและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการพ่นน้ำเปล่า