คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในชะพลู - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในชะพลู (/showthread.php?tid=111)การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในชะพลู - doa - 10-13-2015

การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในชะพลู
ศรุต สุทธิอารมณ์, วนาพร วงษ์นิคง, ศรีจำนรรจ ศรีจันทรา, วิภาดา ปลอดครบุรี, บุษบง มนัสมั่นคง และพวงผกา อ่างมณี
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในชะพลู ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 ทำการสำรวจแมลงศัตรูชะพลูในแหล่งปลูกที่สำคัญ เช่น จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี และนครราชสีมา พบ แมลงศัตรูที่สำคัญ 2 ประเภท คือ เพลี้ยแปง 3 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata (Cockerell) เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเทา Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller และเพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา Dysmicoccus neobrevipes Beardsley และแมลงหวี่ขาว 3 ชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemesia tabaci (Gennadius) แมลงหวี่ขาวเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell) และแมลงหวี่ขาวส้ม Aleurocanthus woglumi Ashby ส่วนการศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูชะพลูไม่สามารถดำเนินการทดสอบได้แม้จะได้ทำการระบาดเทียมโดยใช้แมลงศัตรูชะพลูทั้งสองประเภทที่สำรวจพบแล้วก็ตาม